Стојан Лекоски

Стојан Лекоски е искусен преведувач од словачки јазик. Дипломирал на Катедрата за словенски јазици и литература на Универзитетот „Св. К

Офелија Ковилоска

Офелија Ковилоска дипломирала Француски јазик и литература на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Ме

Ненад Велковски

Ненад Велковски дипломирал на Катедрата по италијански и шпански јазик и литература на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Ки

Наташа Сарџоска

Наташа Сарџоска, поет, есеист, антрополог, преведувач и толкувач (италијански, француски, англиски, португалски, каталонски и шпански ј

Катерина Јосифовска

Катерина Јосифовска дипломирала во 2005 година на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Магист

Златко Панзов

Златко Панзов дипломирал Македонски јазик и книжевност. Тој е многу активен на полето на книжевниот превод. Досега објавил повеќе од 15

Емилија Мајсторова

Емилија Мајсторова е преведувачка од современ грчки јазик на македонски јазик. Дипломирала Општа и компаративна книжевност на Универ

Душко Крстевски

Душко Крстевски дипломирал на Катедрата по македонска и јужнословенска книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопј

Ацо Пероски

Ацо Пероски дипломирал на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Во 2008 година

Ивица Челиковиќ

Ивица Челиковиќ е автор и преведувач од шведски на македонски јазик. Студирал интердисциплинарни студии и новинарство на Факултетот